Smart İş Konsepsiyası

Yaxşı Bir İş Hər Kəsin Haqqıdır

Test

Maqro Şirkətlər Qrupunun işləyib hazırladığı və tətbiq etdiyi "Smart İş" konsepsiyası hər bir insanın həyatında işin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Biz hesab edirik ki, işləmək hüququ insanların əsas hüquqlarından biridir.

İşçilərimiz bizim ailə üzvlərimiz kimidir və buna görə də şirkətimizdə ən önəmli yerləri tuturlar. Əməkdaşlarımızın hər birinə yaxşı əmək şəraitində və uyğun şərtlər altında işləmələri, həmçinin öz bacarıqlarını inkişaf etdirmələri və özlərini ifadə etmələri üçün şərait yaradılır. İnsanlar işlərini davamlı təkmilləşdirməyə ehtiyac duyur və buna inanırlar. Bu baxımdan işçilərimizin müvafiq mühitdə işləyə bilmələri üçün biz əsas tövsiyələri hazırlamışıq. Onlar da öz növbəsində öz peşə bacarıqlarını mütəmadi olaraq inkişaf etdirirlər. Bütün bunlar müştərilərimizə verilən vədləri daha yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə imkan yaradır.

Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 23 -cü maddəsinə görə (BMT, 1948) hər bir insan işləmək, istədiyi işi sərbəst seçmək, ədalətli və əlverişli iş şəraitinə malik olmaq və işsizlikdən müdafiə olunmaq hüququna malikdir. Hər bir insan, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan, bərabər əməyə görə bərabər haqq almaq hüququna malikdir. İşləyən hər bir insan, onun özünün və ailəsinin layiqli dolanışığını təmin edən, ədalətli və qənaətbəxş həcmdə zəruri hallarda isə digər sosial təminat vəsaitləri ona əlavə edilməklə haqq almaq hüququna malikdir.

Maqro Qrup olaraq məşğulluq, eləcə də yerli əmək qanunvericiliyi sahəsindəki bütün beynəlxalq aktların və konvensiyaların prinsiplərini paylaşırıq. O cümlədən işləmək hüququnun bütün insanlar üçün ən əhəmiyyətli hüquqlardan biri olduğuna inanırıq.

"İşləmək Hüququ" Ən Əsas İnsan Hüquqlarından biridir

Test

Korporativ Sosial Məsuliyyət

Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) prinsiplərinə əsasən şirkətin sözügedən məsuliyyəti xarici mühitlə məhdudlaşmır, həmçinin şirkət öz işçiləri qarşısında da məsuliyyət daşımalıdır.

Başlanğıc nöqtəsi işçilər arasında düzgün münasibət qurmaqdır. Klimekə (2014) görə, bu proses dörd mərhələdən ibarətdir:

• İşçilər üçün təlim kursları;

• Etika Kodeksi;

• Yüksəlmə üçün işçilərin etik qaydada işə alınması və seçilməsi;

• Etik idarəetmə qrupları.

Maqro Qrup dünyanın müxtəlif ölkələrində zəngin təcrübəyə malikdir. Eyni zamanda, təşkilatımızın açıldığı hər yerdə məşğulluq problemlərini həll etməkdə Korporativ Sosial Məsuliyyətimizin (KSM) rolu danılmazdır.

Şirkətlər qısamüddətli gəlir üçün işləmək əvəzinə geniş və uzunmüddətli perspektivdə işləməklə daha çox fayda və gəlir əldə edə bilərlər.

KSM-nin yaradılmasında ən mühüm maneə şirkətlərin qısamüddətli mənfəətə yönəlməsidir. Bundan əlavə, uzunmüddətli layihələrin reallaşmasına mane olan məqam sabit təşkilati mühitin olmamasıdır (İşçilərin tibbi sığortası, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ayırmalar və s.)

Əmək azadlığı hər şeydən əvvəl insana öz əmək qabiliyyətindən sərbəst istifadə etmək, məşğuliyyət və peşə seçmək imkanı yaratmaqda təzahür edir.

Sosial məsuliyyət prinsiplərinin tətbiqi təcrübələrini təhlil edərkən onun iki əsas təzahür formasının, yəni daxili və xarici təzahür formalarının olduğunu nəzərə almaq zəruridir.

Müəssisənin daxili sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: əməyin təhlükəsizliyi, əmək haqqının sabitliyi, müvafiq əmək haqqı səviyyəsinin saxlanması, işçilərin əlavə tibbi və sosial sığortası, təlim proqramlarının və inkişaf proqramlarının köməyi ilə işçilərin yaradıcı potensialının inkişafı və kritik vəziyyətlərdə dəstək.

Müəssisənin xarici sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: sponsorluq və korporativ xeyriyyəçilik, ətraf mühitin mühafizəsini təşviq etmək, yerli icma və yerli hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə, böhran vəziyyətlərində kömək etmək istəyi, mal və xidmətlərə görə istehlakçılar qarşısında məsuliyyət (yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı).

Biz hesab edirik ki, bizim əsas sosial vəzifəmiz cəmiyyətin daha yaxşı gələcək qurması üçün onlara daha yaxşı şərait yaratmaqdır.

Bu öhdəlik qanuni öhdəlikdən kənara çıxaraq daha geniş çərçivəni əhatə edir. Belə ki, təşkilatlar işçilərin, onların ailə üzvlərinin, yerli icmaların və bütövlükdə cəmiyyətin həyat keyfiyyəti səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün könüllü olaraq əlavə tədbirlər görməsini nəzərdə tutur.  

Biz məşğulluq məsələlərinə iş yerlərinin yaradılması məsələsindən fərqli olaraq daha geniş çərçivədə baxırıq.

Birinci səviyyədə aşağıdakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

• Vergilərin və maaşların vaxtında ödənilməsi,  mümkün olduqda yeni iş yerlərinin yaradılması (işçi heyətin artırılması);

İkinci səviyyədə - "Korporativ Məsuliyyət" işçilər üçün təkcə əlverişli iş şəraiti deyil, həm də əlverişli həyat şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur:

• Müəssisənin inkişafında iştirak edən işçilərə uyğun müvafiq əmək haqqı;

• Məşğulluğun sabitliyi

• İşçilər üçün inkişaf imkanları, Təlim və Karyera İnkişafı təlimlərində iştirak haqqı;

• Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün iş şəraiti və uğurlu iş təcrübələri ilə əlaqədar 13 əsas fəaliyyət:

• Müxtəliflik prinsiplərinə uyğunluq

• Könüllü işin təmin edilməsi

• Həmkarlar arasında ədalətli münasibətlərin yaradılması

• İşçilərin öz fikirlərini və qiymətlərini ifadə etmək imkanı

• İş yerində təhlükəsizliyin təmin edilməsi

• İşçilərə onlarla bağlı bütün fəaliyyətlər barədə məlumat verilməsi.

•Tibbi xidmətlərin göstərilməsi;

• İş üçün əlverişli şəraitin və ədalətli əmək haqqının təmin edilməsi

• Qənaətbəxş iş şəraitinin təmin edilməsi

• İşçilərin inkişafının təşviq edilməsi

• İşçilərin şəxsi həyatına və ailə həyatına hörmət edilməsi.

• Gözlənilməz vəziyyətlərdə işçilərə dəstəyin göstərilməsi.

• İşçilərin yerləşdirilməsi  proqramlarının həyata keçirilməsi

• Azad iş seçimi və ayrı-seçkilik olmadan işləmək imkanı.


Şirkətlə işçilər arasında əməkdaşlığın çox vacib amilləri:

1. Dialoq və İştirak

• Birliklər ilə əlaqə

• İştirakçı İdarəetmə;

• Şirkətin nəticələrində iştirak.


2. Şəxsiyyətə hörmət

• uşaq əməyinə qarşı mübarizə;

• Müxtəlifliyin qiymətləndirilməsi (cinsindən, irqindən, yaşından və digər xüsusi ehtiyaclarından asılı olmayaraq bütün insanlar üçün bərabər imkanların yaradılması).


3. İşçiyə hörmət

• işdən azad edilmə alternativləri;

• Peşəkar bacarıqlar/kvalifikasiya;

• Sağlamlığın qorunması;

• Təqaüdə çıxmağa hazırlıq.

İnsan Resursları Siyasəti

Maqro Qrupun korporativ prinsiplərinə görə şirkətin uğuru onun sadiq işçi heyətinin istedadından, bacarıq və effektivliyindən asılıdır. Bu siyasəti qəbul etməklə Maqro Qrup özünün Davranış Kodeksində və hazırki Siyasətdə göstərilən məşğulluq təcrübələrinə sadiq qalır. Bu prinsiplər hazırkı və gələcək işçilərimizin gözləntilərini müəyyənləşdirir.

MAQRO Qrup hər kəsin nəticələrə yönəlmiş töhfə verməsi və şirkətin uğurunda iştirak etməsi məqsədilə innovativ, etik, inkişaf yönümlü və müvafiq iş yeri təklif edərək işçilərinin etibarını qazanan bir şirkət olmağa çalışır. Biz qarşılıqlı hörmət, etimad və dürüstlüyü təşviq edirik. Biz düşünürük ki, hər bir işçi ilə işə qəbul prosesində, işləyən zaman və məşğulluq prosesinin sonunda ədalətli, ləyaqətli və dürüst bir şəkildə rəftar olunmalıdır. MAQRO Qrup şirkət daxilində işçilərin hüquqlarının qorunması üçün müvafiq tədbirlər görür.

İstedadların işə götürülməsi, təşviqi və inkişafı

Maqro Qrup öz işçilərini vəzifəyə uyğunluğuna və gələcək töhfələr vermək potensialına əsaslanaraq işə qəbul edir və təşviq edir.

Şirkətdə işçilərin yaratdığı fərdi dəyərlər təqdir olunur. İşçi qrupu üzvlərinin effektiv və səmərəli bilik mübadiləsindən faydalanmaları üçün Maqro Qrup müvafiq tədbirlər görür.

Maqro Qrup öz işçilərini daim öz bacarıqlarını təkmilləşdirib inkişaf etdirməyə həvəsləndirir. Performansın idarə edilməsi prosesi vaxtında faktlara əsaslanan cavab və müntəzəm inkişaf imkanlarını təmin edir. Biz rəsmi proqramlar, kouçinq, mentorluq və iş təcrübələri vasitəsilə davamlı təlim və inkişaf imkanlarını təklif edirik. Hər bir yerli filialın yerli ehtiyaclara və yerli əmək qanunlarına uyğunlaşdırılmış təlim siyasəti vardır. Bundan əlavə, biz insanların idarə edilməsi və liderlik kimi müxtəlif sahələrdə qlobal təlim proqramları həyata keçiririk.

Ünsiyyət

Məqsədlərimizə çatmaq üçün məlumat mübadiləsini və açıq ünsiyyəti vacib hesab edirik. Bütün işçilərin açıq dialoq mədəniyyətindən istifadə edərək menecerləri və həmkarları ilə fəal ünsiyyət qurmaq hüququ var və onlar buna təşviq edilir. Müntəzəm ikitərəfli ünsiyyət, kouçinq və əks əlaqə də rəy və performans mədəniyyətimiz üçün çox vacibdir.


Ödəniş (ödənişlər)

Biz yerli rəqabət şərtlərinə əsaslanaraq işçilərin bacarıqlarına, performanslarına və təcrübələrinə uyğun olaraq onları mükafatlandırırıq və şirkətin uğurunda da böyük payımız vardır. Şirkətin mükafatlandırma sistemi yerli bazar təcrübələrinə əsaslanır. Biz işçilərimizi iş zamanı qazanıla bilən xəstəliklərin və xəsarətlərin qarşısını almağa kömək edən xidmətlərlə təmin edirik. O cümlədən, yerli əmək və sosial təminat qanunvericiliyinə və bazar təcrübələrinə uyğun olaraq işçilərimizə təqaüdə çıxmaları üçün maliyyə təminatının yaradılmasında da dəstək oluruq.


Müxtəliflik və İnklüzivlik

Müxtəliflik və inklüzivlik Maqro Group üçün yüksək prioritetlərdən biridir. Yalnız bu şəkildə ən yaxşı fikirlər ortaya qoyula və həqiqətən yenilikçi həllər tapıla bilər.

Müxtəliflik "qarışıq" sözünə istinad edir və insanlar arasında mövcud olan, görünən və görünməyən fərqlərin geniş spektri deməkdir. Bunlara dəyərlər, inanclar, fiziki fərqlər, etnik mənsubiyyət, yaş, cins, təcrübə, düşüncə tərzi, təhsil, istəklər və davranışlar daxildir. Habelə, bunlarla məhdudlaşmır. İnklüzivlik “qarışıq iş görmək” ifadəsinə istinad edir:

Aktiv davranışlar bütün insanların fəal iştirak etdiyi bir mühit yaradan, ədalətli və hörmətcil bir davranış mühitində, imkanlara və resurslara bərabər çıxışı olan, təşkilatın uğuruna tam töhfə verməklə  fərdiliyini qoruyan insanların fəal ola bildiyi mühiti yaradan davranışlardır. Sürətlə dəyişən mühitimiz bizi rəqabət qabiliyyətimizi necə qoruyub saxlamağa dair fərqli düşünməyə sövq edir. Ən yaxşı həllər müxtəlif perspektivlər ortaya qoymaqla, çətin suallar verməklə və onları cavablandırmaqla, eləcə də kiçik ideyaları innovasiyalara çevirməklə və böyük qələbələr əldə etmək üçün status-kvoya meydan oxumaqla gələcəkdir.


Ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi

Maqro Qrup Şirkəti yerli qanunlara və qanunvericiliyə uyğun olaraq iş yerində insanların cinsinə, irqinə, yaşına, rənginə, dininə, ailə vəziyyətinə, irsinə, fiziki və ya psixi və ya digər vəziyyətinə görə ayrı-seçkilik etməz və bunu qəbul etmir.


İşəgötürənin  Gözləntiləri

Bütün işçilər Maqro Qrupun Korporativ Dəyər və Prinsiplərinə hörmət etməli və Maqro Qrup brendinin nümayəndələri kimi çıxış etməlidirlər. İşçilərdən Maqro Qrupa sadiq olmaları, etikaya və qanuna uyğun hərəkət etmələri, həmkarlarına güvən və hörmət göstərmələri gözlənilir. İşçilərdən şirkətin gündəlik biznesinin davamlı inkişafı üçün üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməsi, şirkətin biznesini dürüst və peşəkarcasına idarə etməsi tələb olunur. Maqro Qrup işçilərindən şirkətin maraqlarını nəzərə alaraq hərəkət etmək, məxfi məlumatlardan ehtiyatla və məharətlə istifadə etmək tələb olunur.


İşçilərin Töhfələri və Əks əlaqə

Maqro Qrup hər kəsin öz fikir və mülahizələrini ifadə edə biləcəyi bir təşviqedici mühit yaradır. Həm də öz işçilərinin fikirlərini ciddiyə alır və mütəmadi olaraq onların rəyini soruşur. Şirkət təkmilləşdirilməli olan sahələri müəyyən etmək üçün, o cümlədən işçilərin ehtiyacları və gözləntiləri barədə dürüst və anonim rəy almaq üçün qlobal işçi sorğusu keçirir. Bu sorğulardan həmçinin şirkət daxilində işçilərin cəlb edilmə səviyyəsini müəyyən etmək üçün də istifadə olunur.


Tətbiq

Maqro Qrup bu siyasəti hər yerdə həyata keçirir və bunu məşğulluq proseslərinin işlənib hazırlanması və monitorinqi üçün əsas kimi istifadə edir. Şirkətin bütün işçilərinin bu siyasətə uyğun hərəkət etməsi gözlənilir. Hər hansı bir işçi siyasətin pozulduğundan şübhələnirsə, bunu dərhal menecerlərinə və ya insan resursları üzrə əlaqədar şəxsin diqqətinə çatdırmalıdır. Məsul Maqro Qrup meneceri bu siyasətin hər hansı müddəasının pozulmasının qarşısını almaqdan ötrü lazımi tədbirlər görməlidir. Heç bir işçi pozuntu barədə məlumat verdiyinə və ya bu Siyasətin tətbiqini tələb etdiyinə görə zərər görməməlidir.


İşə Qəbul Prosesi

MAQRO Qrup vəzifəyə uyğunluğuna və gələcək töhfələr vermək potensialına əsasən insanları işə götürür və təşviq edir.

Mümkün olduqda, biz boş olan vakant yerləri doldurmaq üçün daxildəki işçi qüvvəmizdən istifadə edəcəyik. Habelə, biz yeni düşüncəyə malik, yeni ideyalar və təcrübələr gətirəcək istedadları şirkətdən kənarda da axtarırıq. Bizim işə qəbul strategiyamız biznesin bütün səviyyələrində ən uyğun insanları cəlb edib saxlamağa əsaslanır. Bu strategiya işə qəbul və seçim prosesinə olan obyektiv yanaşmamızda da öz əksini tapır. Bu yanaşma hər bir fərdin qabiliyyət, bacarıq və potensialına uyğun gəlir və işin özünəməxsus tələblərinə (həm cari, həm də gələcək yönümlü) əsaslanır.

Biz işçilərin şirkət üçün yaratdığı fərdi dəyərləri təqdir edirik. İş qruplarının effektiv və səmərəli bilik mübadiləsindən faydalanması məqsədilə MAQRO Qrup müvafiq tədbirlər görür.

MAQRO Qrup öz işçilərini bilik və bacarıqlarını davamlı olaraq artırmağa və təkmilləşdirməyə həvəsləndirir. Performansın idarə edilməsi prosesi vaxtında fakta əsaslanan rəy bildirməyə sövq edir və davamlı inkişaf imkanlarını təşviq edir. Biz rəsmi proqramlar, kouçinq, mentorluq və iş təcrübələri vasitəsilə davamlı təlim və inkişaf imkanlarını təqdim edirik. Hər bir yerli şöbənin yerli ehtiyaclara və əmək qanunlarına uyğunlaşdırılmış öz təlim siyasəti vardır. Bundan əlavə, biz insanların idarə edilməsi və liderlik kimi müxtəlif sahələrdə qlobal təlim proqramlarını da həyata keçiririk.

Sosial Məsuliyyət

Sosial məsuliyyət prinsiplərinin tətbiqi təcrübələrini təhlil edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onun təzahürünün iki əsas forması, yəni daxili və xarici formaları var.

Biznesin daxili sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: əməyin təhlükəsizliyi, əmək haqqının sabitliyi, müvafiq əmək haqqı səviyyəsinin saxlanması, işçilər üçün əlavə tibbi və sosial sığorta, təlim və inkişaf proqramları vasitəsilə işçilərin yaradıcı potensialının inkişafı və kritik vəziyyətlərdə yardım.

Biznesin xarici sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: sponsorluq və korporativ xeyriyyəçilik, ətraf mühitin mühafizəsini təşviq etmək, yerli icma və yerli hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə, böhran vəziyyətlərində kömək etmək istəyi, mal və xidmətlərin istehlakçıları qarşısında məsuliyyət (yüksək keyfiyyətli malların istehsalı). Biz Gürcüstanda keçirilən müxtəlif xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirak edirik. MAQRO Qrup “Monk Andria Foundation” xeyriyyə fondu ilə sıx əməkdaşlıq edir və leykozlu uşaqların reabilitasiyasına öz töhfəsini verir.

Hesab edirik ki, bizim əsas sosial vəzifəmiz insanların öz firavan gələcəyini qurması üçün onlara daha yaxşı şərait yaratmaqdır.

Şirkətimiz bu gün dünyada və Gürcüstanda mövcud olan bütün çağırışlara cavab verməyə çalışır.Fəaliyyətimiz tamamilə istehlakçı yönümlüdür və bu da işçilərin məmnuniyyəti və rifahı üçün heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu amilləri nəzərə alaraq, biz həyatın və məşğulluğun hər bir sahəsində təkmilləşdirilmiş standartları nəzərdə tutan “Smart Yaşam” və “Smart İş” konsepsiyalarını yaratmışıq. Bu, sadəcə görüntü deyil, həm də “MAQRO GROUP”-un kredosudur.

Sakinlərimiz üçün komplekslərimiz yaşıl həyət, qaçış yolu, idman meydançaları, üzgüçülük hovuzları, açıq və qapalı fitnes meydançaları ilə təchiz olunub. Bir sözlə, insanların müxtəlif ərazilərdə müxtəlif yerlərdən əldə etdikləri bütün üstünlüklər bir məkanda cəmlənmişdir və bunlar hamısı tamamilə pulsuz və əlçatandır.

İşçilərə gəlincə, tikinti prosesində bütün təhlükəsizlik standartları qorunub saxlanılır: ciddi təhlükəsizlik normaları, sığorta, geyim, qidalanma, işçilərin stimullaşdırılması üçün müxtəlif mükafat sistemləri və s. Bir sözlə, onların iş mühitində özlərini rahat hiss etmələri üçün işçilərə bütün şərait yaradılıb.

Bu öhdəlik qanuni öhdəlikdən kənara çıxaraq daha geniş çərçivəni əhatə edir. Belə ki, təşkilatlar işçilərin, onların ailə üzvlərinin, yerli icmaların və bütövlükdə cəmiyyətin həyat keyfiyyəti səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün könüllü olaraq əlavə tədbirlər görməyi nəzərdə tutur.  

Biz məşğulluq məsələlərinə iş yerlərinin yaradılması məsələsindən fərqli olaraq daha geniş çərçivədə baxırıq.

Birinci səviyyədə aşağıdakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

• Vergilərin və maaşların vaxtında ödənilməsi,  mümkün olduqda yeni iş yerlərinin yaradılması (işçi heyətin artırılması);


İkinci səviyyədə - "Korporativ Məsuliyyət" işçilər üçün təkcə əlverişli iş şəraiti deyil, həm də əlverişli həyat şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur:

• Müəssisənin inkişafında iştirak edən işçilərə uyğun müvafiq əmək haqqı;

• Məşğulluğun sabitliyi

• İşçilər üçün inkişaf imkanları, Təlim və Karyera İnkişafı təlimlərində iştirak haqqı;

• Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün iş şəraiti və uğurlu iş təcrübələri ilə əlaqədar 13 əsas fəaliyyət:

• Müxtəliflik prinsiplərinə uyğunluq

• Könüllü işin təmin edilməsi

• Həmkarlar arasında ədalətli münasibətlərin yaradılması

• İşçilərin öz fikirlərini və qiymətlərini ifadə etmək imkanı

• İş yerində təhlükəsizliyin təmin edilməsi

• İşçilərə onlarla bağlı bütün fəaliyyətlər barədə məlumat verilməsi.

•Tibbi xidmətlərin göstərilməsi;

• İş üçün əlverişli şəraitin və ədalətli əmək haqqının təmin edilməsi

• Qənaətbəxş iş şəraitinin təmin edilməsi

• İşçilərin inkişafının təşviq edilməsi

• İşçilərin şəxsi və ailə həyatına hörmət edilməsi

• İşçilərə gözlənilməz vəziyyətlərdə dəstək göstərilməsi;

• İşçilərin yerləşdirilməsi proqramlarının həyata keçirilməsi;

• Azad iş seçimi və ayrı-seçkilik olmadan işləmək imkanı

Korporativ Etika Kodeksi

“Biz işimizi etik qaydada görürük”. Murat AVCI, Maqro Qrupun baş direktoru

1. Etika Kodeksimiz nədir?

Məqsəd

Korporativ Etika Kodeksi, yerindən asılı olmayaraq, MAQRO-da, onun üçün və onunla birgə işləyən hər bir şəxsin riayət etməli olduğu tələbləri əks etdirən, əsas, mərkəzi siyasət sənədimizdir.

Korporativ Etika Kodeksi əsas prinsipləri müəyyən edir.

MAQRO şirkətinin Korporativ Etika Kodeksi vizyonumuzu və dəyərlərimizi gündəlik davranış vərdişlərinə çevirməklə bunu necə edəcəyimizə dair prinsipləri müəyyən edir.

Korporativ Etika Kodeksimiz dürüstlüyə olan sadiqliyimizi təcəssüm etdirir, onu  gücləndirir və əsas dəyərlərimizə uyğun gələn etika və uyğunluq məsələlərini həll etməyə kömək edir.

Bizim əsas dəyərlərimiz güzəşt və inanclar toplusudur. Ortaq məsuliyyətimiz əsas dəyərlərimizlə əlaqəlidir.  

Bu standartlar MAQRO ailəsinin üzvləri olaraq paylaşdığımız etik və hüquqi məsuliyyətlərə dair bir bələdçi rolunu oynayır.

Bu, yarana biləcək hər bir etik problemə toxunan tam qaydalar kitabı deyil və MAQRO biznesinə tətbiq edilən bütün qanun və siyasətlərin xülasəsi də deyildir.

Bu Korporativ Etika Kodeksi MAQRO Qrupun işgüzar nüfuzunu artırmaq, dürüst və etik biznes davranışını təşviq etmək, sui-istifadə və qanun pozuntularının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

O, hər birimizə düzgün qərarlar qəbul etməyə, əsas dəyərlərimizə və biznes prinsiplərimizə sadiq qalmağa kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu əsas dəyərlər və prinsiplər şirkətimizin təməlini təşkil edir.

Bu Korporativ Etika Kodeksi vasitəsilə biz dürüstlük, ədalətlilik və qanuna uyğun davranış kimi etik standartların tətbiqi üçün aparıcı iş çərçivəmizi yenidən formalaşdırmışıq. Bu, bizim vizyonumuza, missiyamıza və korporativ dəyərlərimizə əsaslanır.

Həmçinin bütün bu sözügedən faktorlar Qrupun davranışını istiqamətləndirən dəyərləri müəyyən edir. MAQRO-nun biznes prinsiplərini və öhdəliklərini əks etdirir. Gündəlik qərar qəbul etmə prosesində işçilər ilə bağlı gözləntilərimizi müəyyənləşdirir.

Bu öhdəlik biznesin dürüst, ədalətli və qanuni şəkildə aparılmasına dair fundamental inama əsaslanır.

Korporativ Etika Kodeksimiz MAQRO Qrup üçün aydın etik standartları müəyyən edir, o cümlədən gündəlik işimizin və apardığımız əməliyyatların bütün spektrini əhatə edir. Bu spektrə keyfiyyətin idarə edilməsi, müştəri münasibətləri, iş yerində davranış, biznes dürüstlüyü və korporativ məsuliyyət daxildir. Korporativ Etika Kodeksi ilə müəyyən edilmiş qaydalar və təlimatlar hamımızı gündəlik əməliyyatlarda lazımi təhlükəsizlik və istiqamət ilə təmin edir.

Korporativ Etika Kodeksimiz biznes prinsiplərimizi və bunların hər bir şəxs tərəfindən MAQRO-da necə tətbiq edilməli olduğunu müəyyən edir.

Kredomuzda  qeyd olunan dəyərlər və prinsiplər bizim istiqamətverici qüvvəmiz  kimi xidmət edir; MAQRO-nun Korporativ Etika Kodeksi bu dəyərlərə sadiq qalaraq yolumuzu davam etdirməyə kömək edən yol xəritəsidir. Kodeks biznes davranışı ilə bağlı əsas tələbləri müəyyən edir və Şirkətimizin siyasət, prosedur və təlimatları üçün əsas fundamental rol oynayır. Bütün bunlar gözlənilən davranışlar ilə bağlı əlavə təlimatları təmin edir.

MAQRO missiyasını həyata keçirərkən, Korporativ Etika Kodeksi hərəkət və qərarlarımızı əsas dəyər və uyğunluq tələblərimizə uyğunlaşdırmaqda bizə kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, bizə etika və uyğunluq məsələlərini qabaqcadan proqnozlaşdırmağa və baş verən problemləri müvafiq qaydada həll etməyə kömək edir.

Kodeks bizim MAQRO-da düzgün şəkildə necə işləməyimizi təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu, sadəcə kağız üzərində yazılmış sözlər deyil; bu, bizim görəcəyimiz işdir.

Korporativ Etika Kodeksimiz hamımızın fərdi və şirkət olaraq necə davranmalı olduğumuza dair prinsipləri müəyyən edir; düzgün qərarlar qəbul etməkdə bizə dəstək olur.

Bu Kodeks Maqro-da çalışan hər kəsə aiddir.

Bu Korporativ Etika Kodeksi vəzifəsindən, yerindən və ya məsuliyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq MAQRO-nun bütün əməkdaşlarına (vəzifəli şəxslər, baş maliyyə işçiləri və beynəlxalq törəmə şirkətlərimizin və filiallarımızın əməkdaşları daxil olmaqla), direktorlara və MAQRO-nun bütün podratçılarına şamil edilir.

Bu Kodeks MAQRO şirkətində çalışan hər bir işçiyə, direktora və vəzifəli şəxsə şamil edilir.

Bütün işçilər Korporativ Etika Kodeksimizdəki biznes prinsiplərini anlamalı və onlara hörmət etməlidirlər.

Təchizatçılar, podratçılar və biznes tərəfdaşlarından bu sözügedən standartları öz işçilərinə də tətbiq etmələri gözlənilir.

Korporativ Etika Kodeksimiz MAQRO-da işləyən və onunla əməkdaşlıq edən  hər kəs üçündür, xüsusilə də işçilər, direktorlar, podratçılar, törəmə şirkətlər, birgə müəssisələr və təchizatçılar üçündür. Biz təchizatçılarımızdan və biznes tərəfdaşlarımızdan eyni standartlara riayət etmələrini gözləyirik.

Bir menecer / supervayzer və ya lider olaraq, siz nümunə göstərmək və işimizi bu Kodeksə uyğun aparmaq,  hər gün bunu tətbiq etmək üçün xüsusi məsuliyyət daşıyırsınız.

MAQRO Şirkətlər Qrupunun bütün əməkdaşlarından fəaliyyətimizi tənzimləyən Korporativ Etika Kodeksinə, Şirkət siyasətlərinə və qanunlara riayət etməsi tələb olunur. Kodeksi bilmək və ona əməl etmək hər bir işçinin borcudur. Kredomuz və Şirkətimizin digər siyasətləri ilə birlikdə Kodeks harada işləməyimizdən və gördüyümüz işin növündən asılı olmayaraq düzgün qərarlar qəbul etməyimizə və düzgün hərəkət etməyimizə kömək edir.

Kodeksi nə vaxt istifadə etməliyik

Hər bir İşçi tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq qərar qəbul edərkən və hər hansı hərəkəti etməzdən əvvəl aşağıdakı suallara cavab verməlidir:


Qanunidirmi?

Qərar / hərəkət Kodeksə  və İşəgötürənin digər daxili sənədlərinə uyğundurmu?

Bu, ən yaxşı şəkildə SIBUR Qrupun maraqlarına xidmət edirmi? Bu qərar / hərəkət SIBUR Qrup üçün hər hansı qəbuledilməz risklə nəticələnəcəkmi?

Başqaları - mənim rəhbərlərim, həmkarlarım və ya ailəm - bu hərəkət haqqında nə düşünəcək?

Bu məlumat KİV  tərəfindən yayılarsa, necə qarşılanacaq?


Burada hər bir sualın cavabını tapmaq mümkün deyil, lakin qərar qəbul edərkən düzgün mühakimə yürütməyə kömək etmək üçün lazım olan təlimatları tapmaq, eləcə də   hər hansı sual və ya narahatlıqla bağlı toxunula biləcək  resursların siyahısını da tapmaq mümkündür. Kodeksdə nəzərdə tutulmayan vəziyyətlə qarşılaşdıqda, aşağıdakı suallar çərçivəsində öz hərəkətlərinizi nəzərdən keçirə bilərsiniz:


• Bu Etikdirmi?

• Qanunidirmi?


Təşkilatımız müxtəlif mədəniyyətlərə malik insanları bir araya gətirir. Hamısı fərqli bacarıqlara və fərqli baxışlara malikdir. İşçi qüvvəmizin müxtəlifliyi və bütün dünyada müştərilər, təchizatçılar və çoxsaylı təşkilatlarla sıx əlaqələrimiz gücümüz və uğurumuzun əsasını təşkil edən mühüm amillərdir.

Smart İş Konsepsiyası

Yaxşı Bir İş Hər Kəsin Haqqıdır

Test

Maqro Şirkətlər Qrupunun işləyib hazırladığı və tətbiq etdiyi "Smart İş" konsepsiyası hər bir insanın həyatında işin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Biz hesab edirik ki, işləmək hüququ insanların əsas hüquqlarından biridir.

İşçilərimiz bizim ailə üzvlərimiz kimidir və buna görə də şirkətimizdə ən önəmli yerləri tuturlar. Əməkdaşlarımızın hər birinə yaxşı əmək şəraitində və uyğun şərtlər altında işləmələri, həmçinin öz bacarıqlarını inkişaf etdirmələri və özlərini ifadə etmələri üçün şərait yaradılır. İnsanlar işlərini davamlı təkmilləşdirməyə ehtiyac duyur və buna inanırlar. Bu baxımdan işçilərimizin müvafiq mühitdə işləyə bilmələri üçün biz əsas tövsiyələri hazırlamışıq. Onlar da öz növbəsində öz peşə bacarıqlarını mütəmadi olaraq inkişaf etdirirlər. Bütün bunlar müştərilərimizə verilən vədləri daha yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə imkan yaradır.

Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 23 -cü maddəsinə görə (BMT, 1948) hər bir insan işləmək, istədiyi işi sərbəst seçmək, ədalətli və əlverişli iş şəraitinə malik olmaq və işsizlikdən müdafiə olunmaq hüququna malikdir. Hər bir insan, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan, bərabər əməyə görə bərabər haqq almaq hüququna malikdir. İşləyən hər bir insan, onun özünün və ailəsinin layiqli dolanışığını təmin edən, ədalətli və qənaətbəxş həcmdə zəruri hallarda isə digər sosial təminat vəsaitləri ona əlavə edilməklə haqq almaq hüququna malikdir.

Maqro Qrup olaraq məşğulluq, eləcə də yerli əmək qanunvericiliyi sahəsindəki bütün beynəlxalq aktların və konvensiyaların prinsiplərini paylaşırıq. O cümlədən işləmək hüququnun bütün insanlar üçün ən əhəmiyyətli hüquqlardan biri olduğuna inanırıq.

"İşləmək Hüququ" Ən Əsas İnsan Hüquqlarından biridir

Test

Korporativ Sosial Məsuliyyət

Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) prinsiplərinə əsasən şirkətin sözügedən məsuliyyəti xarici mühitlə məhdudlaşmır, həmçinin şirkət öz işçiləri qarşısında da məsuliyyət daşımalıdır.

Başlanğıc nöqtəsi işçilər arasında düzgün münasibət qurmaqdır. Klimekə (2014) görə, bu proses dörd mərhələdən ibarətdir:

• İşçilər üçün təlim kursları;

• Etika Kodeksi;

• Yüksəlmə üçün işçilərin etik qaydada işə alınması və seçilməsi;

• Etik idarəetmə qrupları.

Maqro Qrup dünyanın müxtəlif ölkələrində zəngin təcrübəyə malikdir. Eyni zamanda, təşkilatımızın açıldığı hər yerdə məşğulluq problemlərini həll etməkdə Korporativ Sosial Məsuliyyətimizin (KSM) rolu danılmazdır.

Şirkətlər qısamüddətli gəlir üçün işləmək əvəzinə geniş və uzunmüddətli perspektivdə işləməklə daha çox fayda və gəlir əldə edə bilərlər.

KSM-nin yaradılmasında ən mühüm maneə şirkətlərin qısamüddətli mənfəətə yönəlməsidir. Bundan əlavə, uzunmüddətli layihələrin reallaşmasına mane olan məqam sabit təşkilati mühitin olmamasıdır (İşçilərin tibbi sığortası, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ayırmalar və s.)

Əmək azadlığı hər şeydən əvvəl insana öz əmək qabiliyyətindən sərbəst istifadə etmək, məşğuliyyət və peşə seçmək imkanı yaratmaqda təzahür edir.

Sosial məsuliyyət prinsiplərinin tətbiqi təcrübələrini təhlil edərkən onun iki əsas təzahür formasının, yəni daxili və xarici təzahür formalarının olduğunu nəzərə almaq zəruridir.

Müəssisənin daxili sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: əməyin təhlükəsizliyi, əmək haqqının sabitliyi, müvafiq əmək haqqı səviyyəsinin saxlanması, işçilərin əlavə tibbi və sosial sığortası, təlim proqramlarının və inkişaf proqramlarının köməyi ilə işçilərin yaradıcı potensialının inkişafı və kritik vəziyyətlərdə dəstək.

Müəssisənin xarici sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: sponsorluq və korporativ xeyriyyəçilik, ətraf mühitin mühafizəsini təşviq etmək, yerli icma və yerli hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə, böhran vəziyyətlərində kömək etmək istəyi, mal və xidmətlərə görə istehlakçılar qarşısında məsuliyyət (yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı).

Biz hesab edirik ki, bizim əsas sosial vəzifəmiz cəmiyyətin daha yaxşı gələcək qurması üçün onlara daha yaxşı şərait yaratmaqdır.

Bu öhdəlik qanuni öhdəlikdən kənara çıxaraq daha geniş çərçivəni əhatə edir. Belə ki, təşkilatlar işçilərin, onların ailə üzvlərinin, yerli icmaların və bütövlükdə cəmiyyətin həyat keyfiyyəti səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün könüllü olaraq əlavə tədbirlər görməsini nəzərdə tutur.  

Biz məşğulluq məsələlərinə iş yerlərinin yaradılması məsələsindən fərqli olaraq daha geniş çərçivədə baxırıq.

Birinci səviyyədə aşağıdakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

• Vergilərin və maaşların vaxtında ödənilməsi,  mümkün olduqda yeni iş yerlərinin yaradılması (işçi heyətin artırılması);

İkinci səviyyədə - "Korporativ Məsuliyyət" işçilər üçün təkcə əlverişli iş şəraiti deyil, həm də əlverişli həyat şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur:

• Müəssisənin inkişafında iştirak edən işçilərə uyğun müvafiq əmək haqqı;

• Məşğulluğun sabitliyi

• İşçilər üçün inkişaf imkanları, Təlim və Karyera İnkişafı təlimlərində iştirak haqqı;

• Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün iş şəraiti və uğurlu iş təcrübələri ilə əlaqədar 13 əsas fəaliyyət:

• Müxtəliflik prinsiplərinə uyğunluq

• Könüllü işin təmin edilməsi

• Həmkarlar arasında ədalətli münasibətlərin yaradılması

• İşçilərin öz fikirlərini və qiymətlərini ifadə etmək imkanı

• İş yerində təhlükəsizliyin təmin edilməsi

• İşçilərə onlarla bağlı bütün fəaliyyətlər barədə məlumat verilməsi.

•Tibbi xidmətlərin göstərilməsi;

• İş üçün əlverişli şəraitin və ədalətli əmək haqqının təmin edilməsi

• Qənaətbəxş iş şəraitinin təmin edilməsi

• İşçilərin inkişafının təşviq edilməsi

• İşçilərin şəxsi həyatına və ailə həyatına hörmət edilməsi.

• Gözlənilməz vəziyyətlərdə işçilərə dəstəyin göstərilməsi.

• İşçilərin yerləşdirilməsi  proqramlarının həyata keçirilməsi

• Azad iş seçimi və ayrı-seçkilik olmadan işləmək imkanı.


Şirkətlə işçilər arasında əməkdaşlığın çox vacib amilləri:

1. Dialoq və İştirak

• Birliklər ilə əlaqə

• İştirakçı İdarəetmə;

• Şirkətin nəticələrində iştirak.


2. Şəxsiyyətə hörmət

• uşaq əməyinə qarşı mübarizə;

• Müxtəlifliyin qiymətləndirilməsi (cinsindən, irqindən, yaşından və digər xüsusi ehtiyaclarından asılı olmayaraq bütün insanlar üçün bərabər imkanların yaradılması).


3. İşçiyə hörmət

• işdən azad edilmə alternativləri;

• Peşəkar bacarıqlar/kvalifikasiya;

• Sağlamlığın qorunması;

• Təqaüdə çıxmağa hazırlıq.

İnsan Resursları Siyasəti

Maqro Qrupun korporativ prinsiplərinə görə şirkətin uğuru onun sadiq işçi heyətinin istedadından, bacarıq və effektivliyindən asılıdır. Bu siyasəti qəbul etməklə Maqro Qrup özünün Davranış Kodeksində və hazırki Siyasətdə göstərilən məşğulluq təcrübələrinə sadiq qalır. Bu prinsiplər hazırkı və gələcək işçilərimizin gözləntilərini müəyyənləşdirir.

MAQRO Qrup hər kəsin nəticələrə yönəlmiş töhfə verməsi və şirkətin uğurunda iştirak etməsi məqsədilə innovativ, etik, inkişaf yönümlü və müvafiq iş yeri təklif edərək işçilərinin etibarını qazanan bir şirkət olmağa çalışır. Biz qarşılıqlı hörmət, etimad və dürüstlüyü təşviq edirik. Biz düşünürük ki, hər bir işçi ilə işə qəbul prosesində, işləyən zaman və məşğulluq prosesinin sonunda ədalətli, ləyaqətli və dürüst bir şəkildə rəftar olunmalıdır. MAQRO Qrup şirkət daxilində işçilərin hüquqlarının qorunması üçün müvafiq tədbirlər görür.

İstedadların işə götürülməsi, təşviqi və inkişafı

Maqro Qrup öz işçilərini vəzifəyə uyğunluğuna və gələcək töhfələr vermək potensialına əsaslanaraq işə qəbul edir və təşviq edir.

Şirkətdə işçilərin yaratdığı fərdi dəyərlər təqdir olunur. İşçi qrupu üzvlərinin effektiv və səmərəli bilik mübadiləsindən faydalanmaları üçün Maqro Qrup müvafiq tədbirlər görür.

Maqro Qrup öz işçilərini daim öz bacarıqlarını təkmilləşdirib inkişaf etdirməyə həvəsləndirir. Performansın idarə edilməsi prosesi vaxtında faktlara əsaslanan cavab və müntəzəm inkişaf imkanlarını təmin edir. Biz rəsmi proqramlar, kouçinq, mentorluq və iş təcrübələri vasitəsilə davamlı təlim və inkişaf imkanlarını təklif edirik. Hər bir yerli filialın yerli ehtiyaclara və yerli əmək qanunlarına uyğunlaşdırılmış təlim siyasəti vardır. Bundan əlavə, biz insanların idarə edilməsi və liderlik kimi müxtəlif sahələrdə qlobal təlim proqramları həyata keçiririk.

Ünsiyyət

Məqsədlərimizə çatmaq üçün məlumat mübadiləsini və açıq ünsiyyəti vacib hesab edirik. Bütün işçilərin açıq dialoq mədəniyyətindən istifadə edərək menecerləri və həmkarları ilə fəal ünsiyyət qurmaq hüququ var və onlar buna təşviq edilir. Müntəzəm ikitərəfli ünsiyyət, kouçinq və əks əlaqə də rəy və performans mədəniyyətimiz üçün çox vacibdir.


Ödəniş (ödənişlər)

Biz yerli rəqabət şərtlərinə əsaslanaraq işçilərin bacarıqlarına, performanslarına və təcrübələrinə uyğun olaraq onları mükafatlandırırıq və şirkətin uğurunda da böyük payımız vardır. Şirkətin mükafatlandırma sistemi yerli bazar təcrübələrinə əsaslanır. Biz işçilərimizi iş zamanı qazanıla bilən xəstəliklərin və xəsarətlərin qarşısını almağa kömək edən xidmətlərlə təmin edirik. O cümlədən, yerli əmək və sosial təminat qanunvericiliyinə və bazar təcrübələrinə uyğun olaraq işçilərimizə təqaüdə çıxmaları üçün maliyyə təminatının yaradılmasında da dəstək oluruq.


Müxtəliflik və İnklüzivlik

Müxtəliflik və inklüzivlik Maqro Group üçün yüksək prioritetlərdən biridir. Yalnız bu şəkildə ən yaxşı fikirlər ortaya qoyula və həqiqətən yenilikçi həllər tapıla bilər.

Müxtəliflik "qarışıq" sözünə istinad edir və insanlar arasında mövcud olan, görünən və görünməyən fərqlərin geniş spektri deməkdir. Bunlara dəyərlər, inanclar, fiziki fərqlər, etnik mənsubiyyət, yaş, cins, təcrübə, düşüncə tərzi, təhsil, istəklər və davranışlar daxildir. Habelə, bunlarla məhdudlaşmır. İnklüzivlik “qarışıq iş görmək” ifadəsinə istinad edir:

Aktiv davranışlar bütün insanların fəal iştirak etdiyi bir mühit yaradan, ədalətli və hörmətcil bir davranış mühitində, imkanlara və resurslara bərabər çıxışı olan, təşkilatın uğuruna tam töhfə verməklə  fərdiliyini qoruyan insanların fəal ola bildiyi mühiti yaradan davranışlardır. Sürətlə dəyişən mühitimiz bizi rəqabət qabiliyyətimizi necə qoruyub saxlamağa dair fərqli düşünməyə sövq edir. Ən yaxşı həllər müxtəlif perspektivlər ortaya qoymaqla, çətin suallar verməklə və onları cavablandırmaqla, eləcə də kiçik ideyaları innovasiyalara çevirməklə və böyük qələbələr əldə etmək üçün status-kvoya meydan oxumaqla gələcəkdir.


Ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi

Maqro Qrup Şirkəti yerli qanunlara və qanunvericiliyə uyğun olaraq iş yerində insanların cinsinə, irqinə, yaşına, rənginə, dininə, ailə vəziyyətinə, irsinə, fiziki və ya psixi və ya digər vəziyyətinə görə ayrı-seçkilik etməz və bunu qəbul etmir.


İşəgötürənin  Gözləntiləri

Bütün işçilər Maqro Qrupun Korporativ Dəyər və Prinsiplərinə hörmət etməli və Maqro Qrup brendinin nümayəndələri kimi çıxış etməlidirlər. İşçilərdən Maqro Qrupa sadiq olmaları, etikaya və qanuna uyğun hərəkət etmələri, həmkarlarına güvən və hörmət göstərmələri gözlənilir. İşçilərdən şirkətin gündəlik biznesinin davamlı inkişafı üçün üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməsi, şirkətin biznesini dürüst və peşəkarcasına idarə etməsi tələb olunur. Maqro Qrup işçilərindən şirkətin maraqlarını nəzərə alaraq hərəkət etmək, məxfi məlumatlardan ehtiyatla və məharətlə istifadə etmək tələb olunur.


İşçilərin Töhfələri və Əks əlaqə

Maqro Qrup hər kəsin öz fikir və mülahizələrini ifadə edə biləcəyi bir təşviqedici mühit yaradır. Həm də öz işçilərinin fikirlərini ciddiyə alır və mütəmadi olaraq onların rəyini soruşur. Şirkət təkmilləşdirilməli olan sahələri müəyyən etmək üçün, o cümlədən işçilərin ehtiyacları və gözləntiləri barədə dürüst və anonim rəy almaq üçün qlobal işçi sorğusu keçirir. Bu sorğulardan həmçinin şirkət daxilində işçilərin cəlb edilmə səviyyəsini müəyyən etmək üçün də istifadə olunur.


Tətbiq

Maqro Qrup bu siyasəti hər yerdə həyata keçirir və bunu məşğulluq proseslərinin işlənib hazırlanması və monitorinqi üçün əsas kimi istifadə edir. Şirkətin bütün işçilərinin bu siyasətə uyğun hərəkət etməsi gözlənilir. Hər hansı bir işçi siyasətin pozulduğundan şübhələnirsə, bunu dərhal menecerlərinə və ya insan resursları üzrə əlaqədar şəxsin diqqətinə çatdırmalıdır. Məsul Maqro Qrup meneceri bu siyasətin hər hansı müddəasının pozulmasının qarşısını almaqdan ötrü lazımi tədbirlər görməlidir. Heç bir işçi pozuntu barədə məlumat verdiyinə və ya bu Siyasətin tətbiqini tələb etdiyinə görə zərər görməməlidir.


İşə Qəbul Prosesi

MAQRO Qrup vəzifəyə uyğunluğuna və gələcək töhfələr vermək potensialına əsasən insanları işə götürür və təşviq edir.

Mümkün olduqda, biz boş olan vakant yerləri doldurmaq üçün daxildəki işçi qüvvəmizdən istifadə edəcəyik. Habelə, biz yeni düşüncəyə malik, yeni ideyalar və təcrübələr gətirəcək istedadları şirkətdən kənarda da axtarırıq. Bizim işə qəbul strategiyamız biznesin bütün səviyyələrində ən uyğun insanları cəlb edib saxlamağa əsaslanır. Bu strategiya işə qəbul və seçim prosesinə olan obyektiv yanaşmamızda da öz əksini tapır. Bu yanaşma hər bir fərdin qabiliyyət, bacarıq və potensialına uyğun gəlir və işin özünəməxsus tələblərinə (həm cari, həm də gələcək yönümlü) əsaslanır.

Biz işçilərin şirkət üçün yaratdığı fərdi dəyərləri təqdir edirik. İş qruplarının effektiv və səmərəli bilik mübadiləsindən faydalanması məqsədilə MAQRO Qrup müvafiq tədbirlər görür.

MAQRO Qrup öz işçilərini bilik və bacarıqlarını davamlı olaraq artırmağa və təkmilləşdirməyə həvəsləndirir. Performansın idarə edilməsi prosesi vaxtında fakta əsaslanan rəy bildirməyə sövq edir və davamlı inkişaf imkanlarını təşviq edir. Biz rəsmi proqramlar, kouçinq, mentorluq və iş təcrübələri vasitəsilə davamlı təlim və inkişaf imkanlarını təqdim edirik. Hər bir yerli şöbənin yerli ehtiyaclara və əmək qanunlarına uyğunlaşdırılmış öz təlim siyasəti vardır. Bundan əlavə, biz insanların idarə edilməsi və liderlik kimi müxtəlif sahələrdə qlobal təlim proqramlarını da həyata keçiririk.

Sosial Məsuliyyət

Sosial məsuliyyət prinsiplərinin tətbiqi təcrübələrini təhlil edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onun təzahürünün iki əsas forması, yəni daxili və xarici formaları var.

Biznesin daxili sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: əməyin təhlükəsizliyi, əmək haqqının sabitliyi, müvafiq əmək haqqı səviyyəsinin saxlanması, işçilər üçün əlavə tibbi və sosial sığorta, təlim və inkişaf proqramları vasitəsilə işçilərin yaradıcı potensialının inkişafı və kritik vəziyyətlərdə yardım.

Biznesin xarici sosial məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir: sponsorluq və korporativ xeyriyyəçilik, ətraf mühitin mühafizəsini təşviq etmək, yerli icma və yerli hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə, böhran vəziyyətlərində kömək etmək istəyi, mal və xidmətlərin istehlakçıları qarşısında məsuliyyət (yüksək keyfiyyətli malların istehsalı). Biz Gürcüstanda keçirilən müxtəlif xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirak edirik. MAQRO Qrup “Monk Andria Foundation” xeyriyyə fondu ilə sıx əməkdaşlıq edir və leykozlu uşaqların reabilitasiyasına öz töhfəsini verir.

Hesab edirik ki, bizim əsas sosial vəzifəmiz insanların öz firavan gələcəyini qurması üçün onlara daha yaxşı şərait yaratmaqdır.

Şirkətimiz bu gün dünyada və Gürcüstanda mövcud olan bütün çağırışlara cavab verməyə çalışır.Fəaliyyətimiz tamamilə istehlakçı yönümlüdür və bu da işçilərin məmnuniyyəti və rifahı üçün heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu amilləri nəzərə alaraq, biz həyatın və məşğulluğun hər bir sahəsində təkmilləşdirilmiş standartları nəzərdə tutan “Smart Yaşam” və “Smart İş” konsepsiyalarını yaratmışıq. Bu, sadəcə görüntü deyil, həm də “MAQRO GROUP”-un kredosudur.

Sakinlərimiz üçün komplekslərimiz yaşıl həyət, qaçış yolu, idman meydançaları, üzgüçülük hovuzları, açıq və qapalı fitnes meydançaları ilə təchiz olunub. Bir sözlə, insanların müxtəlif ərazilərdə müxtəlif yerlərdən əldə etdikləri bütün üstünlüklər bir məkanda cəmlənmişdir və bunlar hamısı tamamilə pulsuz və əlçatandır.

İşçilərə gəlincə, tikinti prosesində bütün təhlükəsizlik standartları qorunub saxlanılır: ciddi təhlükəsizlik normaları, sığorta, geyim, qidalanma, işçilərin stimullaşdırılması üçün müxtəlif mükafat sistemləri və s. Bir sözlə, onların iş mühitində özlərini rahat hiss etmələri üçün işçilərə bütün şərait yaradılıb.

Bu öhdəlik qanuni öhdəlikdən kənara çıxaraq daha geniş çərçivəni əhatə edir. Belə ki, təşkilatlar işçilərin, onların ailə üzvlərinin, yerli icmaların və bütövlükdə cəmiyyətin həyat keyfiyyəti səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün könüllü olaraq əlavə tədbirlər görməyi nəzərdə tutur.  

Biz məşğulluq məsələlərinə iş yerlərinin yaradılması məsələsindən fərqli olaraq daha geniş çərçivədə baxırıq.

Birinci səviyyədə aşağıdakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

• Vergilərin və maaşların vaxtında ödənilməsi,  mümkün olduqda yeni iş yerlərinin yaradılması (işçi heyətin artırılması);


İkinci səviyyədə - "Korporativ Məsuliyyət" işçilər üçün təkcə əlverişli iş şəraiti deyil, həm də əlverişli həyat şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur:

• Müəssisənin inkişafında iştirak edən işçilərə uyğun müvafiq əmək haqqı;

• Məşğulluğun sabitliyi

• İşçilər üçün inkişaf imkanları, Təlim və Karyera İnkişafı təlimlərində iştirak haqqı;

• Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün iş şəraiti və uğurlu iş təcrübələri ilə əlaqədar 13 əsas fəaliyyət:

• Müxtəliflik prinsiplərinə uyğunluq

• Könüllü işin təmin edilməsi

• Həmkarlar arasında ədalətli münasibətlərin yaradılması

• İşçilərin öz fikirlərini və qiymətlərini ifadə etmək imkanı

• İş yerində təhlükəsizliyin təmin edilməsi

• İşçilərə onlarla bağlı bütün fəaliyyətlər barədə məlumat verilməsi.

•Tibbi xidmətlərin göstərilməsi;

• İş üçün əlverişli şəraitin və ədalətli əmək haqqının təmin edilməsi

• Qənaətbəxş iş şəraitinin təmin edilməsi

• İşçilərin inkişafının təşviq edilməsi

• İşçilərin şəxsi və ailə həyatına hörmət edilməsi

• İşçilərə gözlənilməz vəziyyətlərdə dəstək göstərilməsi;

• İşçilərin yerləşdirilməsi proqramlarının həyata keçirilməsi;

• Azad iş seçimi və ayrı-seçkilik olmadan işləmək imkanı

Korporativ Etika Kodeksi

“Biz işimizi etik qaydada görürük”. Murat AVCI, Maqro Qrupun baş direktoru

1. Etika Kodeksimiz nədir?

Məqsəd

Korporativ Etika Kodeksi, yerindən asılı olmayaraq, MAQRO-da, onun üçün və onunla birgə işləyən hər bir şəxsin riayət etməli olduğu tələbləri əks etdirən, əsas, mərkəzi siyasət sənədimizdir.

Korporativ Etika Kodeksi əsas prinsipləri müəyyən edir.

MAQRO şirkətinin Korporativ Etika Kodeksi vizyonumuzu və dəyərlərimizi gündəlik davranış vərdişlərinə çevirməklə bunu necə edəcəyimizə dair prinsipləri müəyyən edir.

Korporativ Etika Kodeksimiz dürüstlüyə olan sadiqliyimizi təcəssüm etdirir, onu  gücləndirir və əsas dəyərlərimizə uyğun gələn etika və uyğunluq məsələlərini həll etməyə kömək edir.

Bizim əsas dəyərlərimiz güzəşt və inanclar toplusudur. Ortaq məsuliyyətimiz əsas dəyərlərimizlə əlaqəlidir.  

Bu standartlar MAQRO ailəsinin üzvləri olaraq paylaşdığımız etik və hüquqi məsuliyyətlərə dair bir bələdçi rolunu oynayır.

Bu, yarana biləcək hər bir etik problemə toxunan tam qaydalar kitabı deyil və MAQRO biznesinə tətbiq edilən bütün qanun və siyasətlərin xülasəsi də deyildir.

Bu Korporativ Etika Kodeksi MAQRO Qrupun işgüzar nüfuzunu artırmaq, dürüst və etik biznes davranışını təşviq etmək, sui-istifadə və qanun pozuntularının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

O, hər birimizə düzgün qərarlar qəbul etməyə, əsas dəyərlərimizə və biznes prinsiplərimizə sadiq qalmağa kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu əsas dəyərlər və prinsiplər şirkətimizin təməlini təşkil edir.

Bu Korporativ Etika Kodeksi vasitəsilə biz dürüstlük, ədalətlilik və qanuna uyğun davranış kimi etik standartların tətbiqi üçün aparıcı iş çərçivəmizi yenidən formalaşdırmışıq. Bu, bizim vizyonumuza, missiyamıza və korporativ dəyərlərimizə əsaslanır.

Həmçinin bütün bu sözügedən faktorlar Qrupun davranışını istiqamətləndirən dəyərləri müəyyən edir. MAQRO-nun biznes prinsiplərini və öhdəliklərini əks etdirir. Gündəlik qərar qəbul etmə prosesində işçilər ilə bağlı gözləntilərimizi müəyyənləşdirir.

Bu öhdəlik biznesin dürüst, ədalətli və qanuni şəkildə aparılmasına dair fundamental inama əsaslanır.

Korporativ Etika Kodeksimiz MAQRO Qrup üçün aydın etik standartları müəyyən edir, o cümlədən gündəlik işimizin və apardığımız əməliyyatların bütün spektrini əhatə edir. Bu spektrə keyfiyyətin idarə edilməsi, müştəri münasibətləri, iş yerində davranış, biznes dürüstlüyü və korporativ məsuliyyət daxildir. Korporativ Etika Kodeksi ilə müəyyən edilmiş qaydalar və təlimatlar hamımızı gündəlik əməliyyatlarda lazımi təhlükəsizlik və istiqamət ilə təmin edir.

Korporativ Etika Kodeksimiz biznes prinsiplərimizi və bunların hər bir şəxs tərəfindən MAQRO-da necə tətbiq edilməli olduğunu müəyyən edir.

Kredomuzda  qeyd olunan dəyərlər və prinsiplər bizim istiqamətverici qüvvəmiz  kimi xidmət edir; MAQRO-nun Korporativ Etika Kodeksi bu dəyərlərə sadiq qalaraq yolumuzu davam etdirməyə kömək edən yol xəritəsidir. Kodeks biznes davranışı ilə bağlı əsas tələbləri müəyyən edir və Şirkətimizin siyasət, prosedur və təlimatları üçün əsas fundamental rol oynayır. Bütün bunlar gözlənilən davranışlar ilə bağlı əlavə təlimatları təmin edir.

MAQRO missiyasını həyata keçirərkən, Korporativ Etika Kodeksi hərəkət və qərarlarımızı əsas dəyər və uyğunluq tələblərimizə uyğunlaşdırmaqda bizə kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, bizə etika və uyğunluq məsələlərini qabaqcadan proqnozlaşdırmağa və baş verən problemləri müvafiq qaydada həll etməyə kömək edir.

Kodeks bizim MAQRO-da düzgün şəkildə necə işləməyimizi təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu, sadəcə kağız üzərində yazılmış sözlər deyil; bu, bizim görəcəyimiz işdir.

Korporativ Etika Kodeksimiz hamımızın fərdi və şirkət olaraq necə davranmalı olduğumuza dair prinsipləri müəyyən edir; düzgün qərarlar qəbul etməkdə bizə dəstək olur.

Bu Kodeks Maqro-da çalışan hər kəsə aiddir.

Bu Korporativ Etika Kodeksi vəzifəsindən, yerindən və ya məsuliyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq MAQRO-nun bütün əməkdaşlarına (vəzifəli şəxslər, baş maliyyə işçiləri və beynəlxalq törəmə şirkətlərimizin və filiallarımızın əməkdaşları daxil olmaqla), direktorlara və MAQRO-nun bütün podratçılarına şamil edilir.

Bu Kodeks MAQRO şirkətində çalışan hər bir işçiyə, direktora və vəzifəli şəxsə şamil edilir.

Bütün işçilər Korporativ Etika Kodeksimizdəki biznes prinsiplərini anlamalı və onlara hörmət etməlidirlər.

Təchizatçılar, podratçılar və biznes tərəfdaşlarından bu sözügedən standartları öz işçilərinə də tətbiq etmələri gözlənilir.

Korporativ Etika Kodeksimiz MAQRO-da işləyən və onunla əməkdaşlıq edən  hər kəs üçündür, xüsusilə də işçilər, direktorlar, podratçılar, törəmə şirkətlər, birgə müəssisələr və təchizatçılar üçündür. Biz təchizatçılarımızdan və biznes tərəfdaşlarımızdan eyni standartlara riayət etmələrini gözləyirik.

Bir menecer / supervayzer və ya lider olaraq, siz nümunə göstərmək və işimizi bu Kodeksə uyğun aparmaq,  hər gün bunu tətbiq etmək üçün xüsusi məsuliyyət daşıyırsınız.

MAQRO Şirkətlər Qrupunun bütün əməkdaşlarından fəaliyyətimizi tənzimləyən Korporativ Etika Kodeksinə, Şirkət siyasətlərinə və qanunlara riayət etməsi tələb olunur. Kodeksi bilmək və ona əməl etmək hər bir işçinin borcudur. Kredomuz və Şirkətimizin digər siyasətləri ilə birlikdə Kodeks harada işləməyimizdən və gördüyümüz işin növündən asılı olmayaraq düzgün qərarlar qəbul etməyimizə və düzgün hərəkət etməyimizə kömək edir.

Kodeksi nə vaxt istifadə etməliyik

Hər bir İşçi tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq qərar qəbul edərkən və hər hansı hərəkəti etməzdən əvvəl aşağıdakı suallara cavab verməlidir:


Qanunidirmi?

Qərar / hərəkət Kodeksə  və İşəgötürənin digər daxili sənədlərinə uyğundurmu?

Bu, ən yaxşı şəkildə SIBUR Qrupun maraqlarına xidmət edirmi? Bu qərar / hərəkət SIBUR Qrup üçün hər hansı qəbuledilməz risklə nəticələnəcəkmi?

Başqaları - mənim rəhbərlərim, həmkarlarım və ya ailəm - bu hərəkət haqqında nə düşünəcək?

Bu məlumat KİV  tərəfindən yayılarsa, necə qarşılanacaq?


Burada hər bir sualın cavabını tapmaq mümkün deyil, lakin qərar qəbul edərkən düzgün mühakimə yürütməyə kömək etmək üçün lazım olan təlimatları tapmaq, eləcə də   hər hansı sual və ya narahatlıqla bağlı toxunula biləcək  resursların siyahısını da tapmaq mümkündür. Kodeksdə nəzərdə tutulmayan vəziyyətlə qarşılaşdıqda, aşağıdakı suallar çərçivəsində öz hərəkətlərinizi nəzərdən keçirə bilərsiniz:


• Bu Etikdirmi?

• Qanunidirmi?


Təşkilatımız müxtəlif mədəniyyətlərə malik insanları bir araya gətirir. Hamısı fərqli bacarıqlara və fərqli baxışlara malikdir. İşçi qüvvəmizin müxtəlifliyi və bütün dünyada müştərilər, təchizatçılar və çoxsaylı təşkilatlarla sıx əlaqələrimiz gücümüz və uğurumuzun əsasını təşkil edən mühüm amillərdir.